Online tidsbestilling (klik her)

Vi modtager KUN patienter med gyldig henvisning fra egen læge

Afbud skal ske senest 24 timer forud på telefon eller via hjemmesiden her under e-mailkonsultation ellers pålægges gebyr 250kr

 

Receptfornyelse, afbud og emailkonsultation (klik her)

Bemærk at medicinsk cannabis, magistrel cannabis, morfinpræparater, sovemedicin og beroligende medicin kun kan fornyes ved personligt fremmøde i klinikken. Du kan få medicin udleveret til 1 måneds forbrug, med mindre klinikken har ferielukket eller du skal på en længere rejse eller ferie.

Ikke vanedannende medicin kan fornyes pr. telefon eller her på hjemmesiden.

 

Telefonisk henvendelse

Du kan også ringe til os på tlf. (+45) 3336 6100 (Tast 2! Bemærk at hvis du taster 1, modtager vi ikke beskeden)

Vores telefontider for tidsbestilling er

Mandag kl 9-12

Tirsdag kl 9-12

Onsdag kl 13-16

Torsdag kl 9-12

Recepter fornyes udelukkende ved telefonisk henvendelse man-tirs-torsdag ml kl 15-16

Fredag lukket

 

Privatlivspolitik for patienter

I forbindelse med ikrafttræden af den nye persondata-forordning i 2018 er det lovpligtigt, at informere om håndtering af data.

Basalt set er der intet nyt, idet besøget hos lægen, som altid, indebærer indsamling af information, der er relevant for behandling af dig.

Denne information bliver, som tidligere – selvfølgelig- gemt, så vi ikke starter forfra, hver gang du kommer til konsultation.

Dine data er sikkert gemt på krypterede computere, så kun personale har adgang til data.

I forbindelse med udstedelse af recepter og henvisninger til andre, fx læger, sygehuse eller laboratorier, videregives relevante informationer – således at apoteket ved, hvilken medicin, der skal udleveres, laboratoriet ved, hvilke blodprøver, der skal tages og sygehuset ved, hvilken sygdom, de skal behandle.

Du kan altid få udleveret dine data og såfremt, du ikke ønsker dem delt, bliver de selvfølgelig ikke delt. Hvis dit forsikringsselskab eller andre ønsker indsigt i data, skal de først opnå dit eksplicitte samtykke.

Nedenfor kan du læse mere udførligt om persondataforordningen

Behandling af oplysninger

I forbindelse med din udredning indsamler og behandler Smerteklinikken en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Smerteklinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

·         Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

·         Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

 

Formål

Smerteklinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·         Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

·         Udarbejdelse af lægeerklæringer

·         Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

·         Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

·         Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

·         Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

·         Afregningsformål

·         Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o    Dokumentationspligt

o    Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o    Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o    Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o    Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o    Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o    Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o    Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

·         Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb

·         Der videregives oplysninger til andre myndigheder Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

·         Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)

·         Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

·         Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

·         Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer

·         Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren

·         Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus

·         I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Meld bivirkninger

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/

 

Vejledning medicinsk cannabis:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/

 

Utilsigtede hændelser:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

 

Persondata:

https://www.laeger.dk/persondataforordningen#Privatlivspolitik

Styrelsen For Patientsikkerhed:

Behandlingsstedet er tilknyttet en sundhedsfaglig person, som er underlagt en af styrelsens tilsynsreaktioner

 

Kollegial kontakt, journalister og patientforeninger

Hvis du er læge, journalist eller din henvendelse drejer sig om ikke personfølsomme emner kan klinikken kontaktes på mail minsmerte@gmail.com - Bemærk at hvis du er patient eller potentiel patient vil din henvendelse ikke blive besvaret.

 

Der er en mindre elevator ( til lille kørestol) i ejendommen og handicap parkering i Hestemøllestræde og Gåsegade